Vedtægter for

Baaring Ege Grundejerforening

Vedtægter

§ 1. Navn, område og hjemsted
Foreningens navn er ”Baaring Ege Grundejerforening”.
Dens område er parceller (sommerhusgrunde) udstykket fra landejendommene Ørredbækgård, matr. nr. 5b m. fl. Båring by, Asperup sogn, og Jensbjerg, matr. nr. 38a m. fl., Båring by, Asperup sogn, samt sådanne helårsbeboelser inden for det nævnte område, der har tilknytning dertil. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune, Fyn.

§ 2. Formål
Foreningens formål er at varetage medlemmernes grundejerinteresser indadtil, såvel som udadtil, over for myndigheder m. v., samt at administrere de fællesanliggender, der vedrører medlemmernes rettigheder og forpligtelser som ejere af parceller i det i § 1 omhandlede område.

§ 3. Medlemmer
Enhver ejer af parceller (sommerhusgrunde) udstykkede fra de i § 1 nævnte matrikelnumre er ifølge deklaration af 13.4.65 forpligtet og berettiget til at være medlem af foreningen. Medlemskabet begynder at løbe straks fra underskrift af slutseddel eller skøde. Helårsbeboelser inden for foreningens område, som har tilknytning til området, betaler samme bidrag som sommerhusejerne, med mindre andet aftales.

§ 4. Medlemmernes forpligtelser
Et hvert medlem er undergivet foreningens vedtægter, således som de til enhver tid er lovligt vedtagne på foreningens generalforsamling. Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens forpligtelser over for tredjemand, og indbyrdes hæftes i forhold til de enkelte medlemmers parcelantal.

Der opkræves ét kontingent pr. parcel. Kontingentet opkræves via PBS.

§ 5. Bestyrelsen
Foreningens daglige ledelse varetages af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer.

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og sekretær, samt yderligere et bestyrelsesmedlem. Eventuelt vederlag til et eller flere af bestyrelsens medlemmer fastsættes af generalforsamlingen. Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Valg af formand og kasserer gælder for 2 år, således at de afgår skiftevis hvert andet år. Formanden afgår med lige kalenderår og kassereren i ulige kalenderår.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur på den ordinære generalforsamling. På den første afgår 1, på den næste 2 medlemmer. Som suppleanter til bestyrelsen vælger generalforsamlingen hvert år 2 medlemmer.

Alle bestyrelses medlemmer, herunder formand, kasserer samt suppleanter, kan genvælges. Bestyrelsen har den daglige ledelse af alle foreningens anliggender og antager fornøden juridisk og anden bistand, og udarbejder eventuelt en regnskabsinstruks til brug for foreningens kasserer og revisor(er).

Ud over at varetage foreningens daglige ledelse påhviler det bestyrelsen at påse, at bebyggelsen i foreningens område samt parcellernes anvendelse, beplantning og vedligeholdelse ikke strider mod de på området tinglyste servitutter og deklarationer samt eventuelle byplanvedtægter og lokalplaner. Bestyrelsen træffer de fornødne foranstaltninger til, at områdets karakter ifølge servitutter m. v. bevares.

Alle bestyrelsens omkostninger, herunder bestyrelsens udgifter til advokatsalær og andre omkostninger m. v., som bestyrelsen måtte have for at få medlemmerne til at opfylde deres forpligtelser i henhold til denne bestemmelse, afholdes af vedkommende medlem eller medlemmer, subsidiært foreningens kasse.

Bestyrelsen udarbejder et ordensreglement, der skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse, ligesom ændringer og tilføjelser til reglementet kun kan foretages med generalforsamlingens godkendelse. Reglementet skal indeholde bestemmelser med henblik på at bevare områdets landskabsmæssige karakter. Det påhviler bestyrelsen at påse, at de i reglementet optagne bestemmelser overholdes

Bestyrelsen kan ikke forpligte foreningen ved gældsstiftelse uden generalforsamlingens bemyndigelse.

Alle foreningens retshandler kan gyldigt foretages ved underskrift af formanden, eller – i tilfælde af dennes forfald – af næstformanden i forening med 1 af bestyrelsens øvrige medlemmer, efter at sagen på lovlig vis er vedtaget på et bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Bestyrelsesmødet afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når begæring herom fremsættes af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

Afgørelser inden for bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens
eller – hvis denne ikke er til stede – næstformandens stemme, der gør udslaget. Der
anlægges og føres en forhandlingsprotokol.

I protokollen indføres alle på generalforsamlingerne og bestyrelsesmøderne vedtagne beslutninger, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 6. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling, der afholdes en gang årligt i juli måned, indkaldes med 14 dages skriftligt varsel på mail til hvert enkelt medlem eller til medlemmets opgivne faste adresse, hvis mailadressen ikke er opgivet.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning enten af bestyrelsen, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer over for bestyrelsen skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden og eventuelt forslag, der ønskes behandlet. Fremkommer en sådan begæring, vil ekstraordinær generalforsamling være at afholde senest 1 måned efter, at begæringen er kommet bestyrelsen ved dennes formand i hænde.

Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde oplysninger om dagsorden, og kun de forslag, der er optaget på denne, kan komme til behandling og afgørelse.

Forslag fra medlemmerne må, for at komme til behandling og afgørelse på generalforsamlingen, være indsendt skriftligt ved anbefalet brev til formanden for bestyrelsen og være denne i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

Forslag, der skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling, må indgives på samme måde samtidig med begæring om generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og endeligt afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning.

Stemmeafgivning finder sted ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer forlanger skriftlig afstemning. Adgang til og stemmeret på foreningens generalforsamling er betinget af, at medlemmet ikke er i restance med kontingent eller anden forfalden betaling til foreningen.

Der kan kun afgives en stemme pr. parcel.

For umyndige eller medlemmer, der er ude af rådighed over deres bo, kan værge eller kurator give møde, således at denne deltager i forhandlingerne og afgiver stemme. På tilsvarende måde kan medlemmerne lade sig repræsentere ved fuldmagt. Et medlem kan dog højst repræsentere 2 andre parceller. Et ikke-medlem, der møder som værge, kurator eller fuldmægtig, kan kun repræsentere 1 parcel.

Repræsentation ved værge eller ved fuldmagt er kun lovligt, når skriftlig meddelelse herom med behørig dokumentation er tilstillet bestyrelsen ved dennes formand senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Alle generalforsamlinger afholdes i Middelfart Kommune, Fyn.

§ 7. Dagsorden for ordinær generalforsamling
Dagsorden til de ordinære generalforsamlinger skal indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent.
  • Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  • Aflæggelse af regnskab for det forløbne år med revisionspåtegning samt budget.
  • Fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår
  • Eventuelt forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
  • Valg af formand eller kasserer
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter for bestyrelsen.
  • Valg af 2 revisorer og 1 suppleant for disse.Eventuelt.

Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer.

Til vedtægtsændringer fordres dog, at mindst 2/3 af foreningens parceller er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningerne vedtages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Er det fornødne antal parceller ikke repræsenteret, indkaldes inden 8 dage med sædvanligt varsel en ny generalforsamling, der da er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte, og til vedtægtsændringer kræves da, at de vedtages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Ved mindre presserende vedtægtsændringer kan disse, hvis de fremsættes i uændret form, vedtages på næste ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer uanset, om 2/3 af foreningens parceller er repræsenteret på denne generalforsamling. I indkaldelsen skal der gøres specielt
opmærksom på dette forhold.

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger indføres i foreningens forhandlingsprotokol og underskrives af dirigenten og formanden.

Medlemmerne har ret til at gøre sig bekendt med indholdet af forhandlingsprotokollen.

I henhold til Lokalplan nr. 62 af 22. marts 2000 for Sommerhusområde Baaring Sommerland skal ”Grundejerforeningens vedtægter/ændringer af vedtægter godkendes af Kommunalbestyrelsen”.

De af generalforsamlingen besluttede vedtægtsændringer skal derfor endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen.

§ 8. Medlemskartotek
Foreningens kasserer fører et medlemskartotek, der indeholder oplysning om medlemmernes navne og adresser, herunder e-mail-adresser. Medlemmerne opgiver ved indmeldelse deres bopæl og e-mail-adresse og er forpligtet til at meddele kassereren enhver adresseforandring.

Medlemmerne opgiver ved indmeldelse samtidig bankkonto, hvorfra kontingent kan opkræves via PBS. I særtilfælde kan kassereren dispensere herfra.

§ 9. Regnskabsår
Foreningens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts. Bestyrelsen mangfoldiggør regnskabet og udsender det til medlemmerne samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

Foreningens regnskab revideres af 2 af den ordinære generalforsamling valgte revisorer.

§ 10. Foreningens formue
Foreningens pengemidler – udover en mindre kassebeholdning – indsættes i et pengeinstitut.

Foreningens konti disponeres af formand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan dog meddele eneprokura til formand og kasserer for så vidt angår foreningens driftskonti, herunder særskilt give kassereren tilladelse til at benytte homebanking via egen hjemmecomputer.

Generalforsamlingen kan ved simpel stemmeflerhed træffe bestemmelse om anbringelse af midler i børsnoterede statspapirer og kreditforeningsobligationer. Sådanne papirer skal noteres på foreningens navn.

§ 11. Ejerskifte
Såfremt et medlem afhænder sin ejendom, er han pligtig til at drage omsorg for, at efterfølgeren skriftlig afgiver erklæring om, at han indtræder i forgængerens samtlige rettigheder og forpligtelser som medlem i foreningen, herunder meddebitor for foreningens lån. Først når bestyrelsen har godkendt hans efterfølger, ophører medlemmets personlige forpligtelse som medlem af foreningen.

I tilfælde af ejers konkurs, gældsfragåelsesbo samt tvangsauktion betragtes ejerskifte først som sket ved ejendommens videresalg, og under forudsætning af, at den nye ejer berigtiger forfaldne ydelser og bidrag, og i øvrigt indtræder i den tidligere ejers rettigheder og pligter, hvorhos ejerskiftet skal godkendes af foreningens bestyrelse. Medlemmer, der efter at have overdraget deres ejendom og på behørig af bestyrelsen godkendt vis er ophørt at være medlem af foreningen, har intet krav på tilbagebetaling af erlagt løbende bidrag eller udbetaling af nogen andel af foreningens formue eller de af foreningen eventuelt dannede fonds.

§ 12. Værneting
Såfremt foreningen anlægger retssag mod et eller flere medlemmer, er disse uden hensyn til deres personlige værneting pligtig at møde som sagsøgt for retten i Middelfart.

§ 13. Foreningens pligter udadtil
Til opfyldelse af foreningens formål skal foreningen sørge for, at de inden for foreningens område beliggende veje og fællesarealer er i behørig stand, og foreningen foranlediger de hertil medgående udgifter fordelt på samtlige ejendomme.

Kan der ikke ved forhandling opnås enighed om afholdelse og fordeling af udgifterne til vedligeholdelse, foranlediger foreningen, at dette sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Foreningen indtræder i udstykningsselskabets rettigheder og forpligtelser ifølge overenskomst af 9.4.65 med Båring – Asperup Vandværk, jfr. Den på parcellerne den 17.9.66 tinglyste servitut om vandforsyning.

§ 14. Kontingent
Foreningens driftsudgifter dækkes af det kontingent, som indbetales for hver parcel, idet kontingentets størrelse fastsættes af den ordinære generalforsamling.

Kontingentet beregnes ikke for mindre end et år.

Kontingentet skal indbetales til kassereren én gang årligt inden den 1. september. Bestyrelsen
fastsætter indbetalingstidspunktet.

§ 15. Restancer
Foreningens driftsudgifter, forrentning og afdrag på lån samt i øvrigt enhver udgift, der påhviler foreningen, skal betales af medlemmerne på den af bestyrelsen fastsatte måde.

Hvis et medlem kommer i restance, opfordres han en gang skriftligt til at berigtige denne. Sker dette herefter ikke inden 14 dage, vil restancen med påløbne omkostninger blive overdraget til retslig inkasso.

§ 16. Foreningens opløsning
Uanset hvad der i disse vedtægter måtte være bestemt om ændring af vedtægterne, kan den herved stiftede forening ikke opløses, så længe der påhviler foreningen som sådan forpligtelser.

Forslag til foreningens opløsning kan kun fremsættes af bestyrelsen eller mindst ¼ af foreningens
medlemmer. Afstemning om foreningens opløsning finder i øvrigt sted efter reglerne for vedtægtsændringer.

I tilfælde af beslutning i overensstemmelse med foranstående om foreningens opløsning, træffes
der samtidig beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue.

§ 17. Foreningen ændres pr. 01-10-2003 til alene at være grundejerforening jfr. § 16, 1. afsnit.

———————-

Vedtaget med kvalificeret flertal på generalforsamlingen 2. juli 2010, men 2/3 af medlemmerne var ikke repræsenteret.

Genfremsat på generalforsamlingen 1. juli 2011 i uændret form og vedtaget med kvalificeret fler-tal. Ved genfremsættelse er det ikke nødvendigt at 2/3 af medlemmerne er repræsenteret, så vedtægterne er nu gældende.

Underskrift:
Niels Bebe, dirigent

Scroll til toppen